fbpx

Co zjistit a zařídit před stavěním domu – 2. část

Rodinný dům se řadí do kategorie jednoduchých staveb, ale zařídit stavebního povolení a vše ostatní není zrovna jednoduchý úkol. Projděme si tedy vše, co je třeba vyřídit před stavbou domu.

V první části jsme si řekli něco o tom, jaké jsou možnosti při umístění stavby o projektu a projektové dokumentaci. Dnes budeme pokračovat a podíváme se co dalšího na nás čeká.

Stavby svépomocí

Svépomocí lze provádět rodinné domy do 150 m² celkové zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví a k tomu stačí ohlášení ke stavbě. Pokud jde o větší stavbu, budete potřebovat stavební povolení. Stavebník má povinnost zajistit stavební dozor autorizovanou osobou, tedy stavbyvedoucím. Podle § 152 SZ má stavebník ještě spoustu dalších povinností:

 • dbát na řádnou přípravu a provádění celé stavby
 • dbát na ochranu života a zdraví osob i zvířat, životního prostředí, majetku i sousedství
 • zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření dle zvláštních právních předpisů
 • uvést prostorové polohy stavby do souladu s ověřenou projektovou dokumentací
 • oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební společnosti provádějící stavbu nebo jméno stavbyvedoucího včetně změn
 • umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
 • zajistit na stavbě ověřenou dokumentaci stavby a doklady pro její provádění
 • umožnit provedení kontrolní prohlídky a zúčastnit se jí
 • ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě ohrožující životy a zdraví osob či bezpečnost
 • u stavby financované z veřejného rozpočtu a státních dotací je třeba zajistit technický dozor a autorský dozor projektanta

Souhlasná stanoviska

Kvalifikovaná osoba, nejčastěji projektant v rámci inženýrské činnosti na základě smlouvy se stavebníkem provede potřebná jednání a získá závazná stanoviska od všech dotčených orgánů, jako hygiena, památkáři, životní prostředí a hasiči pro potřebná povolení, pravomocná rozhodnutí nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s právními účinky. Pro připojení infrastruktury žádáte elektronicky, poštou nebo osobně u příslušné instituce. K žádosti o připojení elektřiny, plynu či vody je nutno připojit výpis z katastru nemovitostí a výkres s umístěním stavby na pozemku.

Průkaz energetické náročnosti domu

Před plánovanou stavbou musíte požádat o vydání průkazu energetické náročnosti domu, který hodnotí všechnu energii potřebnou pro provoz budovy, tedy na vytápění, teplou vodu, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací i na osvětlení. Průkaz může vypracovat energetický specialista s oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Průkaz platí 10 let ode dne vystavení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl daný průkaz zpracován.

Ohlášení stavby stavebnímu úřadu

Ohlášení stavby podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. stáhnete z internetu nebo si ho vyzvednete na stavebním úřadu. Dokument obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku, ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění a o tom, kdo bude stavební záměr provádět. Pokud se jeho provedení dotkne sousední nemovitosti, potřebujete souhlas vlastníka této nemovitosti. K ohlášení stavby je nutno připojit další listiny:

 • kopii kupní smlouvy k pozemku
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • doklad o tom, že jste informovali sousedy o plánované stavbě
 • seznam pozemků a staveb sousedících s vaší parcelou
 • projektovou dokumentaci
 • průvodní zprávu
 • souhrnnou technickou zprávu
 • situační výkresy
  • dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení
  • dokladovou část
 • souhlas k provedení stavebního záměru
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, jako jsou hygiena, památkáři, životní prostředí a hasiči, popř. schválení sjezdu z obecní komunikace na váš pozemek
 • stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury
 • souhlasy osob s vlastnickým právem, které může být při stavebním záměru přímo dotčeno

Pokud máte veškerou předkládanou dokumentaci v pořádku, stavební úřad by měl rozhodnout ve lhůtě 30 dnů. V případě nedostatků se může lhůta prodloužit.