fbpx
Dokumentace

Projektová dokumentace

Dokumentace

Pojďme se spolu podrobněji podívat na to, co musí obsahovat Projektová dokumentace, potřebná k postavení vlastního domu. Její obsah stanoví Sbírka zákonů, vyhláška č. 499/2006.

Projektová dokumentace má stanovené určité části, které navíc musí obsahovat předepsané složky, bez kterých není kompletní. Nezapomeňte si prověřit i regulativy. Ty jsou součástí územního plánu, vypracovává je obec a zjistíte je na příslušném stavebním úřadu. Připravte se na rozdíly, které mohou být ve velkoměstě a na vesnici. Ve městě se může doba vyřizování protáhnout, na vesnici vás zase mohou překvapit obecní vyhlášky. Zvláštní podmínky očekávejte v historických centrech a CHKO.

Průvodní zpráva

 • Identifikace stavby, stavebníka a projektanta i s adresami. U projektanta musí být číslo, pod kterým je zapsán v evidenci. Tu má pod kontrolou Česká komora architektů či Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě – ČKAIT.
 • Údaje o stavebním pozemku, o jeho dosavadním využití a majetkoprávních vztazích.
 • Popis stavby zahrnuje to, zda se jedná o stavbu novou nebo o změnu stavby stávající, k jakému je účelu, jaké budou dodržovány technické požadavky a požadavky orgánů vyplývající z právních předpisů, kapacitu a bilanci i orientační cenu stavby.
 • Členění stavby, objektů, technologických i technických zařízení.

Souhrnná technická zpráva

 • Dokumentace stavby
 • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
 • Realizace prací na stavbě
 • Ochrana životního prostředí
 • Zvláštní podmínky a požadavky realizace prací na staveništi dle požadavků stavebníka

Situační výkresy

 • Vytyčení stavby
 • Katastrální situační výkres
 • Koordinační situaci
 • Situační výkres širších vztahů

Dokladová část dokumentace objektů a technologie

 • Dokladová část uvádí splnění všech požadavků podle platných právních norem a předpisů, což zahrnuje i průkaz energetické náročnosti budov.
 • Stanoviska, posudky a výsledky jednání.

Dokumentace objektů a technologie, zásady organizace stavby

 • Architektonická část zahrnuje účel, funkci, kapacitu, materiálně-dispoziční řešení, technologie a technická řešení dle předpisů a platných norem.
 • Výkresy neboli půdorysy základů a podlaží včetně náležitostí, jako je plošná výměra, výškové kóty, jednotlivé řezy, řešení střechy i krovu, celková situace stavby s vyznačením hranic, odběrných míst energií a vody i vjezdů.
 • Seznamy výrobků a prací
 • Technická zpráva s konstrukčním řešením a popisem konstrukčních prvků, technologií a materiálu, statický výpočet a výkresovou část v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 s výkresy půdorysů nosných konstrukcí.
 • Požárně bezpečnostní řešení s revizí a dokumentací pro povolení nebo ohlášení stavby.
 • Technické podrobnosti prostředí stavby, dokumentace zdravotně technické instalace, zařízení pro odběr plynu, elektroinstalace, napojení na zdroje vody, odvodnění pozemku, vytápění a vzduchotechnika s technickou zprávou a náležitostmi.
 • Seznam strojů, zařízení, zdrojů energie, izolace, rozvody, potrubí a nátěry.

Dokumentaci objektů

 • Pozemní objekty musí – architektonická a stavebně technická řešení s technickou zprávou a výkresy, výpočtovou část, způsob vytápění a bilanci spotřeby tepla, vody, množství splaškových vod a provozní podmínky.
 • Inženýrské sítě a ostatní inženýrské objekty – vodovody, kanalizace, energetické vedení, mosty, tunely či podchody.
 • Provozní situace s technickou zprávu a výkresy se spotřebou materiálu, surovin, paliv, energií a vody.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba zadat práci na stavbě domu serioznímu staviteli, který se o vše důkladně postará. Pak můžete sledovat, jak dům roste a těšit se na nové vlastní bydlení.