fbpx

Zasíťování pozemku

14. 4. 2020 | Praktické články

Zasíťování pozemku infrastrukturou, jako jsou elektřina, plyn, voda, kanalizace a telefon ovlivňuje vzdálenost přípojného bodu od vaší stavby a pozemku. Něco si vykopete sami, jindy je třeba těžká technika pro pokládky inženýrských sítí.

 

Vždy je třeba nejdřív navštívit příslušný stavební úřad a zjistit zákonem stanovená pravidla pro využití parcely. Mohou být totiž upravena či omezena místní vyhláškou.

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka je podle zákona samostatnou stavbou, kterou tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, případně vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku či stavby. Kanalizační přípojka je stavbou, kterou tvoří úsek potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby či odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Inženýrské sítě pak musíte chránit před jeho poškozením.

Komu přípojky patří

Můžete si vybudovat studnu, nebo se napojit na veřejný vodovodní řad a řešit to s vlastníkem sítě. Stavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, jinak si musíte na vlastní náklady zřídit čistírnu odpadních vod, případně ještě žumpu. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, případně jejich částí, je majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci. Odběratel musí dodržovat podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem či provozovatelem vodovodu.

Připojení elektřiny

K rodinnému domu je nutná elektrická přípojka nízkého napětí – NN, do 1 000 V fázového napětí. Začíná odbočením od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k odběrateli a končí v přípojkových skříních, tedy hlavní domovní pojistkové skříni u venkovního vedení a na hlavní domovní kabelové skříni u kabelového vedení. Přípojková skříň se umisťuje na oplocení, obvodové zdivo nebo jiné vhodné místo domu a spodní okraj musí být 0,6 metru nad terénem.

Komu přípojky patří

Připojení na elektrickou síť se provádí zemním kabelem, který musí být položen v nezámrzné hloubce 80 až 120 cm, podle dané lokality. Cena pokládky se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího elektrického uzlu ke hranicím pozemku. Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch je zřízena. Vlastníkem je fyzická či právnická osoba, která hradí náklady a zabezpečuje provoz, údržbu a opravy, aby nedošlo k ohrožení života a poškození majetku.

Připojení plynu

Plynová přípojka je propojení mezi distribuční sítí a odběrným místem. Začíná napojením na hlavní distribuční potrubí a končí u hlavního uzávěru plynu. Odběr plynu je možný po sepsání Žádosti o připojení k distribuční soustavě s připojeným jednoduchým situačním nákresem napojení. Pak obdržíte smlouvu o připojení, která je součástí dokumentace vnitřního rozvodu plynu a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí být od kvalifikovaného pracovníka nebo distribuční organizace. Projektant bude chtít smlouvu o připojení distribuční soustavě a plán objektu, kvůli připojení stavby na síť a vnitřním rozvodům.

Stavební povolení na přípojku

S projektem a smlouvou o připojení distribuční soustavy požádáte o stavební povolení na stavebním úřadě, který se vyjádří do 30 dní. Po udělení povolení lze zahájit vnitřní realizaci vedení plynu kvalifikovanou firmou a schválit typovou skříň hlavního uzávěru plynuHUP. Pak je nutná revize a tlaková zkouška provedená kvalifikovaným technikem a dostanete zprávu ke kolaudaci domu.

Vnitřní rozvody

Přípojka se provádí před zhotovením vnitřních rozvodů nebo po dokončení. Domluvte si termín provedení přípojky distribuční firmou. Ta vyžaduje provedení zemních prací svépomocí a zajištění kulového kohoutu podle předepsané dimenze včetně zaslepovací zátky. Po ukončení vnitřních rozvodů, přípojky a uzavření smlouvy o dodávce plynu a doložení dokladu o revizi a tlakové zkoušce následuje montáž plynoměru. Plynoměr je majetek distribuční společnosti.

Uložení potrubí

Nízkotlaková soustava plynového potrubí se ukládá minimálně 0,5 metru pod vrstvu zeminy do pískového lože v minimální vzdálenosti od ostatních vedení, 0,15 m od vodovodu a 0,2 m od elektřiny. Vnější distribuční síť končí ve skříni HUP na hranici pozemku či fasádě domu. Bezvýkopové technologie – BT se používají u nového vedení v nové trase, při renovaci potrubí, nebo nemá-li stávající vedení dostatečnou dimenzi. Jde o horizontální vrtání, zemní protlaky a ražené štoly.

Přípojky nepodceňujte

Ceny za přívod energií tvoří značnou část rozpočtu stavby a dle vzdálenosti a druhu se počítají v desítkách tisíc korun. Informujte se proto na možnosti a ceny včas. To platí i pro realizaci. Na připojení totiž můžete čekat i několik měsíců, záleží na dané lokalitě, vzdálenostech a složitosti projektu. Nejdelší jsou čekací doby na připojení elektřiny, kde si navíc musíte její dodávku předem rezervovat.